drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia

A A A

Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków, a nie względnych, tj. wyższych od stopy zwrotu benchmarku (stopy referencyjnej). 

Aktywa subfunduszu OPERA Avista.pl mogą być lokowane w różnorodne rodzaje papierów dłużnych, m.in.:

o    obligacje Skarbu Państwa,

o obligacje notowane na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach rozwijających się,

o    wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw,

o instrumenty pochodne oparte na papierach dłużnych - w celu ograniczenia kosztów transakcyjnych, poprawienia płynności portfela, uzyskania lepszej stopy zwrotu itp.

 

Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż. Dla oceny atrakcyjności inwestycji fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. 

Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne - ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat. 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista.pl reguluje statut funduszu OPERA FIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito