drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Depozytariusz

A A A
Aktywa funduszy zarządzanych przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przechowywane są w ING Banku Śląskim S.A., który pełni funkcję Depozytariusza.

Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie uczestników funduszu. Ma on obowiązek przyjmować, rejestrować i bezpiecznie przechowywać aktywa funduszu oraz - niezależnie od Towarzystwa - prowadzić i przechowywać dokumentację zawierającą dane o tych aktywach.

Zgodnie z art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych, obowiązki Depozytariusza obejmują m.in.:
  1. prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu przez Depozytariusza;
  2. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu;
  3. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
  4. zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostek/certyfikatów inwestycyjnych była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu.
Na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru aktywów funduszu. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona ani ograniczona.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito