drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Nota prawna

A A A
Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym, tj. na stronie www.opera.pl, oraz na stronach powiązanych z niniejszą stroną linkami, mają charakter ogólnych informacji, opisujących jedynie działalność OPERA TFI S.A., funduszy inwestycyjnych tworzonych i zarządzanych przez OPERA TFI S.A.  oraz OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o.

Informacje te mają na celu przedstawienie ogólnych informacji dotyczących działalności OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. oraz OPERA TFI S.A.  W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych w niniejszym serwisie internetowym znajdują się informacje oraz dokumenty, których ogłoszenie lub zamieszczenie na stronach niniejszego serwisu jest wymagane przez przepisy statutów tych funduszy inwestycyjnych. W takim wypadku informacje i dokumenty należy oceniać biorąc pod uwagę odpowiednie przepisy statutowe funduszy inwestycyjnych.

Tym niemniej przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, czy też rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. W ściśle określonych przypadkach, gdy na stronach serwisu zostało wyraźnie zaznaczone, przedstawione informacje oraz dokumenty mogą stanowić ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Natomiast w przypadku, gdy OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. pełni funkcję oferującego w ofercie publicznej akcje określonego emitenta, jedynym prawnie wiążącym dokumentem stanowiącym podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych stanowi prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne tego emitenta.
Należy podkreślić, że wyłącznymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o funduszach inwestycyjnych są prospekty informacyjne tych funduszy inwestycyjnych – w przypadku funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych albo prospekty emisyjne – w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących publiczne certyfikaty inwestycyjne albo warunki emisji – w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

W prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym oraz w warunkach emisji zostały zawarte m.in. dane finansowe oraz opis czynników ryzyka, z którymi podmiot zainteresowany nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych określonego funduszu lub akcji emitenta powinien zapoznać się w sposób szczegółowy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
 
Ponadto należy zaznaczyć, iż fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego lub podobnego, do osiągniętego dotychczas, wyniku inwestycyjnego w przyszłości. Przedstawione w serwisie internetowym informacje mają charakter wyłącznie historyczny i uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
 
OPERA TFI S.A. i OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian do informacji i dokumentów zawartych na stronach niniejszego serwisu internetowego. Nie dotyczy to jednakże przedstawionych prospektów informacyjnych, prospektów emisyjnych, warunków emisji oraz statutów funduszy inwestycyjnych oraz prospektów emisyjnych określonych emitentów. Zmiana treści tych dokumentów może zostać dokonana wyłącznie w sposób określony właściwymi przepisami prawa. Dotyczy to także ogłoszeń przewidzianych przepisami statutów funduszy inwestycyjnych.

OPERA TFI S.A. oraz OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za treść przedstawionych analiz oraz informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w prospektach informacyjnych, prospektach emisyjnych, warunkach emisji i statutach funduszy inwestycyjnych, a także ogłoszeniach wydanych w związku z realizacją postanowień tych statutów. W takim bowiem przypadku odpowiedzialność tych podmiotów jest ograniczona wyłącznie do tych elementów, za których przygotowanie była odpowiedzialna odpowiednio OPERA TFI S.A. albo OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. Zakres tej odpowiedzialności jest określony w jednym z wyżej wymienionych dokumentów.

OPERA TFI S.A. oraz OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. nie ponoszą również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów niniejszego serwisu, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi w pełni użytkownik.

OPERA TFI S.A. i OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. nie odpowiadają za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
 
Wszelkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego zamieszczonego w niniejszym serwisie są wyłączną własnością OPERA TFI S.A. i OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.,  a korzystanie z nich jest zastrzeżone wyłącznie na użytek właściwego podmiotu. Użytkownik serwisu ma prawo do drukowania części lub całości informacji zawartych w niniejszym serwisie, o ile nie będzie to naruszać praw autorskich lub innych praw OPERA TFI S.A., OPERA i OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito