drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Co wyróżnia Universa.pl

A A A
OPERA Universa.pl jest subfunduszem oportunistycznym, inwestującym głównie w akcje. Subfundusz nie kieruje się benchmarkiem i jest nastawiony na absolutne stopy zwrotu. Formuła funduszu otwartego zapewnia doskonałą płynność inwestycji (jednostki uczestnictwa są wyceniane codziennie, dzięki czemu wpłat jak i wypłat można dokonywać na bieżąco, a nie tylko w trakcie emisji i umorzeń, jak w przypadku funduszy zamkniętych).

Powyższe założenia przekładają się na zastosowane rozwiązania:

Dopuszczalne kategorie lokat/Dywersyfikacja

Spotyka się często opinie, że właściwą dywersyfikację zapewnia przykładowo ulokowanie środków w kilku różnych polskich funduszach (nawet o zbliżonej strategii) zarządzanych przez różne TFI. W rzeczywistości rozwiązanie takie zwiększa jedynie koszty ponoszone przez Inwestora bez istotnego zmniejszenia ryzyka - fundusze takie inwestują zwykle na tym samym rynku i w te same instrumenty (handel tymi samymi papierami zwiększa koszty transakcyjne ponoszone ostatecznie przez Inwestora). OPERA Universa.pl oferuje znacznie większą dywersyfikację zarówno w ramach różnych klas aktywów (np. akcje, obligacje rządowe, obligacje komercyjne) jak i  geograficzną (inwestycje w takich krajach jak: Japonia, Turcja, USA, Europa środkowa i Wschodnia). Prawdopodobieństwo, że wszystkie w/w rynki i klasy aktywów zachowają się jednakowo jest znacznie niższe, a to oznacza, że aktywa Universa.pl w długim okresie powinny charakteryzować się niższą zmiennością (czyli ryzykiem) niż fundusze przywiązane tylko do jednego rynku/klasy aktywów.

Polityka aktywnego zarządzania

Universa.pl jest subfunduszem oportunistycznym, stosującym politykę aktywnego zarządzania. Dzięki temu zarządzający są w stanie elastycznie i szybko reagować na zmiany sytuacji rynkowej. W zależności od przewidywań mogą:
- nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach lub
- "wyjść z rynku", czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia.

Universa.pl - w przeciwieństwie do typowych funduszy akcyjnych - nie ma obowiązku inwestować w akcje, jeżeli rynek jest niesprzyjający!

Motywacja

Znaczna część opłaty za zarządzanie jest uzależniona od wyników OPERA Universa.pl.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito