drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

OPERA TFI S.A.

A A A

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszą spółką działającą w ramach Grupy OPERA. OPERA TFI zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi (patrz kim jesteśmy). Nasze Towarzystwo jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Nie kryjemy się za fasadami instytucji - firmujemy nasze przedsięwzięcie własnymi nazwiskami i własnym kapitałem (większość akcji OPERA TFI należy do Kadry Zarządzającej).

 

Oferta Towarzystwa skierowana jest przede wszystkim do zamożnych osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku zarządzania aktywami. Wykorzystując doświadczenie oraz prężność i swobodę działania niezależnego Towarzystwa dostarczamy unikalne, innowacyjne produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Specjalizujemy się w tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, funduszy dedykowanych wybranym Klientom oraz funduszy "celowych" - tworzonych w określonym, konkretnym celu i/lub dla przeprowadzenia określonych transakcji.

Uważamy, że w naszej działalności najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz odwaga i niezależność, konieczne do ich realizacji.

 
Aktualnie Opera TFI SA:

  • zarządza 28 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi więcej
  • świadczy usługę zarządzania indywidualnymi portfelami inwestycyjnymi więcej
  • oferuje kapitał dla firm

Informacje o działalności OPERA TFI

Informacje dotyczące OPERA TFI oraz usług świadczonych w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Pobierz
Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu Pobierz
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w OPERA TFI Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego 2015 Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego 2016 Pobierz
Polityka informacyjna OPERA TFI Pobierz
Polityka wynagrodzeń OPERA TFI Pobierz
Struktura organizacyjna OPERA TFI Pobierz
OPERA TFI SA, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000228007,   NIP 1070001531, kapitał zakładowy w wysokości 1.981.200,00 zł w pełni opłacony

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNIE

Podmioty z grupy OPERA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem.

Dane indentyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę grupy OPERA, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach.

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych podmiotów z grupy OPERA. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej podmiotów z grupy OPERA odnośników do innych stron WWW, podmioty z grupy OPERA nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Podmioty z grupy OPERA przetwarzają dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Inspektor ochrony danych jest wyznaczany przez Administratora na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych, a także do realizacji tych zadań.

Administratorzy i dane kontaktowe Administratorów i Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Fundusze inwestycyjne:

Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem jest fundusz inwestycyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, e-mail: biuro@opera.pl w imieniu którego działa i którymi zarządza OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Lista funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest dostępna na stronie: http://opera.pl/oferta/fundusze inwestycyjne.

OPERA TFI S.A.:              

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  funduszy inwestycyjnych, administratorem danych osobowych jest OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  • kontakt z Administratorem: OPERA TFI SA, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  • kontakt z IOD: OPERA TFI SA, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; e-mail: rodotfi@opera.pl

Opera Dom Maklerski sp. z o.o.:

Administratorem danych osobowych w zakresie produktów i usług Opera Dom Maklerski sp. z o.o., administratorem danych osobowych jest Opera Dom Maklerski sp. z o.o.

·         kontakt z Administratorem: Opera Dom Maklerski sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

·         kontakt z IOD: Opera Dom Maklerski sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa ; e-mail: rododm@opera.pl

Kontakt z danym Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@opera.pl lub pisemnie na podane powyżej adresy korespondencyjne danego Administratora (podmioty z grupy OPERA).

Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na podane powyżej adresy korespondencyjne lub poprzez podane powyżej adresy e-mail w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną działalnością dany Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. 

Każdy Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, każdy Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, dany Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami. 

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Fundusze inwestycyjne przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

1.     zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w funduszu/funduszach inwestycyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku Finansowym;

3.     celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, uczestnik lub inwestor jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych. 

Pozostali Administratorzy przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

1.     zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających m.in. z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi/ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku Finansowym;

3.     celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: udzielenia przez Administratora odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;

4.     marketingu produktów i usług Administratora oraz zarządzanych przez Administratora funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania oraz w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, z zastrzeżeniem że materiały reklamowe wysyłane są do klientów jedynie w oparciu o wyrażoną wyraźną zgodę wykorzystania danych w tym celu. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów trzecich w celu marketingu ich usług i produktów. Profilowanie będzie realizowane dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno. Każdorazowo, klient jest informowany o celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej przedstawionej przy przekazaniu danych.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do danego Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. 

Dany Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z danym Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dany Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników danego Administratora oraz osób obsługujących infolinię tego Administratora. 

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

1.     w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, jeśli dany Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.     w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej. 

Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być zastosowany monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu do lokali i na teren zarządzany przez danego Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. 

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia tego Administratora oraz ochrony jego praw. 

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych dany Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. 

Dane osobowe są przetwarzane:

1.     w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

2.     w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Fundusz inwestycyjny udostępnia dane podmiotowi, któremu fundusz powierzył wykonywanie funkcji depozytariusza (depozytariusz).

Każdy Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez danego Administratora. Administratorzy zapewniają podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z RODO.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

·         prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

·         prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

·         prawo do sprostowania – dany Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

·         prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania dany Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na  danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

·         prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – dany Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

·         prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

·         prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 

·         prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z danym Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

·         w formie pisemnej na adres: ul. Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124;

·         drogą e-mailową na adres: biuro@opera.pl

Jeżeli dany Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu dany Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

 

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, dany Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy. 

Zbieranie danych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną działalnością dany Administrator zbiera dane osobowe także w innych sytuacjach w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes tego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a dany Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę. 

BEZPEICZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych każdy Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Każdy Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Każdy Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie tego Administratora. 

Każdy Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności dany Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

COOKIES

Serwis www.opera.pl używa cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.      utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu www.opera.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

 CMS

sesyjny

 Przechowuje identyfikator sesji

 lang

trwały

 Wersja językowa strony

 ankieta

trwały

 Informacja o oddaniu głosu w ankiecie i blokada ponownego głosowania

 popupId

trwały

 Informacja do banerów czy popup pokazywać jednorazowo

 __utmz

trwały

 Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

 __utma

trwały

 Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika

 __utmb

trwały

 Przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie

 __utmc

sesyjny

 Przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane osobowe uczestników nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Towarzystwo może przeprowadzać profilowanie uczestników funduszu w celach:

·         przeciwdziałania praniu pieniędzy,

  • świadczenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celu przygotowywania i rozsyłania spersonalizowanych ofert.

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Warszawa, dn. 21 maja 2018r.

 

Aktualności i ogłoszenia

24-05-2018

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito