drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             OPERA FIO

A A A
18
Grudzień
2012

Informacja o zamiarze połączenia Subfunudszu OPERA Substantia.pl z Subfunduszem OPERA Universa.pl

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rondo ONZ 1, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: Subfunduszu OPERA Substantia.pl z Subfunduszem OPERA Universa.pl.

Subfunduszem przejmującym będzie Subfundusz OPERA Universa.pl, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie Subfundusz OPERA Substantia.pl.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2012 r. (nr decyzji DFI/I/4032/16/12/U/25/1/AP) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz OPERA Substantia.pl nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 22 stycznia 2013 roku.

Subfundusz OPERA Substantia.pl zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa od dnia 21 stycznia 2013 roku. Zlecenia zbycia, odkupienia, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa złożone począwszy od ww. daty nie będą realizowane.

W dniu 23 stycznia 2013 roku Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu OPERA Substantia.pl (Subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu OPERA Universa.pl (Subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu OPERA Substantia.pl (Subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu OPERA Substantia.pl (Subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 22 stycznia 2013 roku przez wartość aktywów netto Subfunduszu OPERA Universa.pl (Subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym Subfunduszu w dniu 22 stycznia 2013 roku.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielony jest OPERA Universa.pl - Subfundusz przejmujący, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Informacja o zamiarze połączenia Subfunudszu OPERA Substantia.pl z Subfunduszem OPERA Universa.pl, wydzielonych w ramach OPERA FIO

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito