drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

OPERA FIZ

A A A
20
Lipiec
2017

Zgromadzenie Inwestorów OPERA FIZ

Ogłoszenie:

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 statutu OPERA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:

1)      otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;

2)      stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów;

3)      podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPERA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku oraz za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku;

4)      podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt. 5) statutu OPERA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;

5)      zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 09:30 w siedzibie Funduszu w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 (Budynek Rondo 1, 29 piętro).

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności (formularze zgłoszenia do pobrania poniżej).

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Formularze zgłoszenia zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów przez:
- osobę fizyczną
- pobierz
- osobę prawną - pobierz
- małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz

Formularz pełnomocnictwa udzielonego przez:
- osobę fizyczną
- pobierz
-
osobę prawną - pobierz
-
małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej - pobierz

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito